VİZYON, MİSYON VE POLİTİKALARIMIZ

Grup Vizyonumuz: Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak

Grup Misyonumuz: Faaliyet alanlarımızda yaratıcı, güvenli ve çevre dostu teknolojiler ve uygulamalar kullanımı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, dünya ülkelerinin gelişmesine, refahına katkıda bulunmak ve bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek

Kalite Politikası

MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası’nın kalite politikası; tüm çalışanları ve kaynaklarıyla, sektörde ihtiyaç duyulan ürünleri en iyi kalitede ve güvenlikte üretmek, memnun müşteri profiline ulaşmak üretim sürecinde maliyetleri en aza indirmek, alanında lider kuruluşlardan olmak ve dış piyasada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde yer edinmektir. 

Bu amaçla, tüm varlıkları ve çalışanların katılımı ile MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası;

•    Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi kendisine ilke edinerek hedeflerini belirleyecek, süre performanslarını artırmaya yönelik her türlü yenilikçi metoda ilgiyle yaklaşacak ve destekleyecek,
•    Müşteri odaklılığı çerçevesinde, müşterinin beklentilerini tüm süreçlerde öncelikli kıstas olarak belirleyecek ve en  yetkin düzeyde karşılamaya çalışacak,
•    Endüstriye yön veren her türlü teknolojik ve sektörel gelişmeyi yakın takibe alacak, çalışanlarının teknolojik girişimlerini destekleyecek ve uygulanabilirliğini sağlayacak,
•    Çalışanların bireysel ve kitlesel gelişimlerine katkı sağlayacak,
•    Uluslararası kabul görmüş üretim metodlarını ve standart uygulamalarını süreçlerinde aktif olarak kullanacak,
•    Sektörde rekabet edilebilir kalite, üretim ve market koşullarını sağlayacak ve sürekl iyileştirmeye gidecek,
•    Yönetim sistemlerinin uygulanabilirliğini sağlayacak,
•    Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında yasal gerekliliklere uyumlu yöntemler benimseyecek ve uygulayacaktır.

Çevre Politikası

MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası, enerji iletim ve dağıtım hatlarının, aydınlatma direklerinin ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılacak malzemelerin korozyona karşı korunması amacıyla yapılan toz boya uygulamasını yapan ve yine aydınlatma direkleri ve savunma sanayiinin ihtiyaç duyacağı kompozit malzemeleri tesis bünyesinde üreten ve Türkiye’de öncü olmayı hedefleyen bir kuruluştur.

MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası, hem toz boya hem de kompozit üretiminde çevre boyutlarını göz önüne alarak çevreye etkiyi en aza indirmeyi ve kullanılacak zararlı kimyasalların atık olarak bertarafı yerine en yüksek seviyede geri kullanımını hedeflemiş ve uygulamaya almıştır. Ayrıca, çevre kirliliği, atık yönetimi, enerji tüketimi ve ürün geri kazanımında sorumluluklarını benimseyerek bu hususlarda da sektöründe örnek olabilmeyi ve çevre hassasiyetini geliştirmeyi hedeflemektedir.

MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası’nda uygulanan Çevre Yönetim Sistemi, üretim süreçlerini, süreçlerin doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği faaliyetleri ve çevre uygulamalarını kapsar.
Bu bağlamda MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası;

•    Atıklarını minimize edecek, kaynağında kesici önlemler alalcak ve kaynağında ayrıştırma yapacak, bertaraf firmalarının yetkinliklerini gözetecek, değerlendirecek ve sınayacak,
•    Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanacak ve verimli kullanımına teşvik edecek,
•    Kirletici etkileri yok etmeyi hedefleyerek hava, su ve toprağın kirletilmesini önleyecek,
•    Faaliyetlerin çevresel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak çevresel etkileri en aza indirecek,
•    Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede oluşturacak ve gerekli olması durumunda uygulayacak,
•    Tüm ilgili taraflar ile iletişimde olacak ve yasal gereklilikleri sağlayacak,
•    Çevreyi korumayı ilke edinecek ve tüm özel ve tüzel kişilere örek olmayı hedefleyecektir.

Tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası, çalışanların katılımı ile tüm özverisini ortaya koyar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası, insana verdiği değerin bir göstergesi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerini benimsemiştir ve en iyi şekilde uygulamaktadır. MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası’ndaki tüm süreçler İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına ve uygulamalarına öncelikli olarak önem vermektedir. Bu prensipler doğrultusunda MİTAŞ Enerji Boya ve Kompozit Fabrikası, çalışanlarını faaliyetlerden kaynaklı ve diğer olası risklere karşı korumayı amaçlayarak şunları taahhüt etmektedir;

•    Faaliyetlerine uygun tüm yasal düzenlemelere, müşteri şartlarına ve diğer ilgili şartlara bağlılık çerçevesinde bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturacak, uygulayacak ve sürekli iyileştirmeye gidecek,
•    Her faaliyet kendi bünyesinde analiz edilecek; yasal gereklilikler, müşteri şartları, ergonomik kriterler ve çalışanların fiziksel özellikleri düşünülerek en uygun kişisel koruyucu donanımlar ve İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanlarını tedarik edecek,
•    Ergonomik ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak olası iş kazaları riskini en aza indirecek,
•    Mevcut tehlikeleri iyi analiz ederek, kazaya ve kayba neden olabilecek tüm etkenleri ortadan kaldıracak,
•    Faaliyetlerden kaynaklı meslek hastalıklarına sebep olabilecek her türlü tehlike etkenini ortadan kaldıracak,
•    Kullanılan hammadde ve ekipman tedariğinde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını göz önünde bulunduracak ve tedarikçilerini İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyum konusunda teşvik edecek,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayacak ve bu politikanın ilgili tüm taraflarca ulaşılabilirliğini temin edecektir.